Regulamin konkursu – “Zdrowy pies”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest właściciel marki nosem.pl – Ena Creation Piotr Cywicki,
  32-080 Zabierzów, ul. Ładna 5, NIP 6761810112
 2. Fundatorem nagrody jest Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/nosempl (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 21.09.2022 r. do 28.09.2022 do godziny: 09.00
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.09.2022 do godziny 23:59
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wklejeniu w komentarzu do postu konkursowego na Facebook zdjęcia swojego psa. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest publiczne (widoczne dla każdego) udostępnienie postu konkursowego.
 2. W konkursie zostanie wybrany 1 Zwycięzca.
 3. Zwycięży zdjęcie, które uzyskają największą liczbę polubień (liczone są wszystkie rodzaje polubień).
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest książka „Zdrowy pies” autorstwa Rodney Habib i dr Karen Shaw Becker
 2. Nagroda zostanie przesłana pocztą do Zwycięzcy.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs – Zdrowy pies”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
newsletter
Proszę czekać