Regulamin konkursu „MyPetStory”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest właściciel marki nosem.pl – Ena Creation Piotr Cywicki, 32-080 Zabierzów, ul. Ładna 5, NIP 6761810112
Fundatorem nagrody jest MyPetStory Sp. z o.o.. ul. Jasna 9, 22-400 Zamość
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/nosempl (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
Konkurs trwa od 09.06.2022 r. do 16.06.2022 do godziny: 09.00
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.06.2022 do godziny 23:59
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wklejeniu w komentarzu do postu konkursowego na Facebook zdjęcia swojego psa. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udostępnienie postu konkursowego.
W konkursie zostanie wybranych 2 Zwycięzców.
Zwyciężą zdjęcia, które uzyskają największą liczbę polubień
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. Nagroda zostanie wysłana bezpośrednio przez Fundatora nagrody.

Nagroda
Nagrodą w konkursie jest box prezentowy MyPetStory
Nagroda zostanie przesłana pocztą do Zwycięzcy.
Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs – Psie smaki”
Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

newsletter